News
Sep 5, 2017

Ida Skrinde Leren fikk H.M. Kongens gullmedalje 2017 for beste medisinske Ph.d. 2016


 

.....

Ida Skrinde Leren har vært stipendiat hos Center for Cardiological Innovation og Nasjonalforeningen for folkehelsen fra mars 2013 til juni 2016. Doktorgradsarbeidet har vært utført ved kardiologisk avdeling, OUS Rikshospitalet, og kardiolog og førsteamanuensis Kristina Haugaa har vært hovedveileder. Professor og kardiolog Thor Edvardsen har vært biveileder.
Leren disputerte 15. juni 2016, med avhandlingen “Ventricular arrhythmias in cardiac ion channel diseases; occurrence, treatment and risk stratification”, og 1. september 2017 ble hun tildelt H.M Kongens gullmedalje for arbeidet.

Posted by: Anonymous

 

Om doktorgraden:

Plutselig hjertedød blant unge personer er tragisk, og får mye oppmerksomhet særlig når de inntreffer i det offentlige rom, for eksempel på idrettsarenaer. De arvelige hjertesykdommene katekolaminerg polymorf ventrikkeltakykardi (CPVT) og lang QT-tid-syndrom (LQTS) skyldes feil i arvematerialet vårt, og kan være årsaken i slike tilfeller. Disse sykdommene medfører endringer i hjertets elektriske aktivitet, noe som kan føre til hjerterytmeforstyrrelser og plutselig hjertedød hos unge og ofte idrettsaktive personer.

Den første studien i dette doktorarbeidet beskrev alvorlige rytmeforstyrrelser ikke bare hos CPVT-pasienter, men også hos deres genbærende familiemedlemmer som ennå ikke hadde utviklet noen symptomer. Funnene i doktorgraden fikk bred internasjonal oppmerksomhet og var med på å endre klinisk praksis og retningslinjene for behandling av CPVT slik at det nå er anbefalt at også asymptomatiske familiemedlemmer får forebyggende behandling med medikamenter av klassen betablokkere. Oppfølgingsstudien, som også inngår i doktorgraden, undersøkte forskjeller i ulike betablokkeres behandlingseffekt ved CPVT og indikerte at betablokkeren nadolol var bedre til å beskytte mot alvorlige rytmeforstyrrelser enn de tradisjonelle betablokkerne. Dette funnet har fått betydning for valg av medikament hos disse unge pasientene og er den største studien av sitt slag. Studien er hyppig sitert som det første, og så langt beste, bidraget til valg av korrekt betablokker.

Den siste artikkelen i doktorgradsarbeidet ble tildelt Oslo Universitetssykehus´ pris for fremragende forskningsartikler for 2. halvår 2015. I denne studien undersøkte Leren og medarbeidere pasienter med lang QT-tid-syndrom, som tradisjonelt sett har vært ansett som en sykdom som bare påvirker det elektriske systemet i hjertet. Med nye sensitive billedundersøkelsesmetoder utviklet ved OUS kunne forfatterne vise at pasienter med lang QT-tid-syndrom også har lett redusert hjertefunksjon sammenlignet med friske personer. Dette funnet bidrar til å belyse sammenhengen mellom hjertets elektriske og mekaniske funksjon. Artikkelen ble publisert i verdens høyest rangerte hjerte imaging tidsskrift og kommentert i en lederartikkel i samme tidsskrift som poengterte nyhetsverdien av funnet.

Center for Cardiological Innovation