News
Jun 8, 2016

Senter Ph.D-stipendiat Ida Skrinde Leren skal disputere


 

....

Cand.med. Ida Skrinde Leren ved Institutt for klinisk medisin og Center for Cardiological Innovation vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Ventricular arrhythmias in cardiac ion channel diseases; occurrence, treatment and risk stratification, onsdag 15. juni i Blått auditorium på Rikshospitalet.
Prøveforelesningen begynner klokken 10.15 og disputasen begynner klokken 12.15.

Leren har sammen med andre sentermedlemmer forsket på de arvelige hjertesykdommene katekolaminerg polymorf ventrikkeltakykardi (CPVT) og lang QT-tid-syndrom (LQTS). Disse sykdommene medfører endringer i hjertets elektriske aktivitet, noe som kan føre til hjerterytmeforstyrrelser og plutselig hjertedød.

En av studiene i denne doktorgraden indikerte at effekten på hjerterytmeforstyrrelsene var avhengig av hvilken type betablokker pasientene brukte. Betablokkeren nadolol så ut til å ha bedre behandlingseffekt med tanke på å undertrykke og beskytte mot alvorlige rytmeforstyrrelser enn de betablokkerne som tradisjonelt har vært mest brukt. Dette funnet vil ha betydning for behandlingen av disse pasientene.

Les mer på hjemmesiden til UiO.

Posted by: Anonymous
Center for Cardiological Innovation