News
Jun 9, 2016

Site Visit fra Norges forskningsråd


 

.. Jeg er imponert over kvaliteten og det høye samarbeidsnivået som ble vist frem under årets Site Visit hos CCI – sier avdelingsdirektør i Norges forskningsråd Kai Mjøsund etter besøket.

Det som kanskje imponerte mest, i tillegg til den meget anerkjente forskningen, er de relativt raske resultatene som skapes ved at næringsliv, sykehus og universitet samarbeider så tett - fortsetter Mjøsund.
Han trekker spesielt frem CCI's evne til å kommersialisere nye produkter som bidrar til bedre pasientbehandling.
Posted by: Anonymous

På agendaen under årets besøk var det spesielt fokus på administrasjon av sentrene og høydepunkter så langt.
Sentrene må ikke være redde får å skryte av resultatene de oppnår sier Liv Jorunn Jenssen, spesialrådgiver i Norges forskningsråd og koordinator for SFI-ordningen. Der er viktig at forskerene også klarer å formidle sine resultater på en måte som er forståelig for andre som ikke er eksperter i feltet. Senterleder for kardiologisk forskning, førsteamanuensis Kristina Haugaa blir trukket frem for sin evne til å gjøre nettopp dette.

Forskning ved CCI har bidratt til flere innovasjoner og søkte patenter. Blant annet kan man trekke frem at CCI har  vist redusert systolisk og diastolisk funksjon hos pasienter med lang QT-tid-syndrom, en genetisk betinget hjertesykdom. Disse funnene som er relatert til hjertets mekanikk er interesante for en sykdom som regnes som elektrisk betinget. (Leren et.al.). Dette ble også kommentert på redaktørplass i journalen JACC Cardiovascular Imaging. Det er også utviklet en analysemodel om beskriver hjertets dynamikk og form som gjør det mulig å trekke ut uavhengige parametere som kan beskrive elementer av et sykdomsbilde og relatere dette til forkjellige populasjoner. (McLeod et.al.). Du kan lese mer om omtalte studier og resulteter her.

Et spesielt høydepunkt for CCI i år var besøket fra kunnskapsministeren i Norge, Torbjørn Røe Isaksen.
Under besøket fikk han demonstrert resultater fra en annen innovasjon i senteret, mekanisk dispersjon, som er allerede tilgjengelig i hjertelutralydmaskinen Vivid E95.

Til stede under besøket var Lars Ove Gammelsrud (Medtronic Norge), Thor Edvardsen (OUS), Kristina Haugaa (OUS), Kai Mjøsund (NFR), Liv Jorunn Jenssen (NFR), Olaug Råd (NFR), Samuel Wall (Simula), Otto Smiseth (OUS), Eigil Samset (GEVU) og Gunnar Hansen (GEVU).

Under besøket fra kunnskapsministeren overrakte administrerende direktør i NFR Arvid Hallén ministeren resultatrapporten fra de første SFI-sentrene som ble avsluttet i 2015. I samme rapport er det også gjort noen evalueringer om hva som utgjør et bra SFI-senter. I tillegg til framifrå forskere og spesialister i næringsliv og ved forskningsinstitusjoner er det også viktig med et godt lederskap, dyktig administrativ støtte, engasjerte eiere og dedikerte ansatte, samt at senteret må ha en tydelig internasjonal orientering - sier Mjøsund. Under halvveisevalueringen av sentrene fikk CCI gode tilbakemeldinger på samtlige punkter fra evalueringspanelet. Mjøsund presiserer videre at styret har en viktig oppgave i å tilrettelegge for et godt samarbeid, motivere partnere til å utvikle EU søknader og følge opp der det trengs.
En annen ingrediens som er viktig er at også masterstudenter bli engasjert i senterets kjerneaktiviteter, ved å gjøre det eksponeres studenter for høy kvalitet i forskning og sterkt fokus på innovasjon. Det bidrar til å videreutvikle entreprenørskapskultur ved utdanningsinstitusjonene og er en viktig rekruteringskanal for nye forskere og høy kompetent arbeidskraft i nærings- og arbeidslivet - føyer Mjøsund til.

Kai Mjøsund tiltråde nylig rollen som avdelingsdirektør for forskningsdrevet innovasjon hos Norges forskningsråd. Gjennom strategisk og bredt samarbeid med aktørene i innovasjonssystemet ønsker Mjøsund å bidra til omstilling av Norsk økonomi og skape flere arbeidsplasser. SFI'ene er det sterkeste og mest langsiktige virkemidlet som kan bidra til banebrytende og varig endring, fordi aktørene preges av høy kvalitet og består av både FoU institusjoner, næringsliv, utdanningsinstitusjoner og internasjonalt anerkjente partnere, forklarer Mjøsund.

Liv Jorunn Jenssen, som har jobbet med SFI-ordningen siden dens oppstart, beskriver ordningen som fleksibel og veldig bred da den skal være tilpasset temaer som spenner seg fra industrielle spissområder som materialer og petroleumsteknologi til medisinsk forskning og tjenesteinnovasjon. Dette gjør at hun i rollen sin får møte et bredt spektre av høyt kunnskapsrike mennesker fra både forskningsmiljøer og bedrifter, noe som gjør ordningen både spennende og utfordrende å jobbe med, sier hun. Jenssen ser frem til å jobbe med Mjøsund og syns det er veldig positivt at han allerede er godt inne i mange av avdelingens aktiviteter.

Center for Cardiological Innovation